PROCEDURA ORGANIZACJI WCZESNEGO  WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SENSOTEKA

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996) ze zmianami oraz akty wykonawcze do tej ustawy w szczególności:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017r. poz. 1635).

 1. Statut Niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej „SensoTeka”

 

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA ORGANIZOWANEGO W NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „SENSOTEKA”

 

 

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powoływany jest przez Dyrektora.
 1. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy
  z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
       1. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,
       2. psycholog,
       3. logopeda,
       4. inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

 

 1. Do zadań zespołu należy:
       1. ustalenie, na podstawie diagnozy funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie,
       2. nawiązanie współpracy z: przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi; podmiotem leczniczym; ośrodkiem pomocy społecznej;
         
       3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
         
       4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 2. udzielanie instruktażu i prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.
 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Miesięczny wymiar godzin zajęć ustala dyrektor poradni. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy.

 

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 2. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.

 

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia mogą być prowadzone także w domu rodzinnym dziecka.

 

 1. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala Dyrektor w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

 

Zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 

 1. Zajęciami w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dziecko obejmowane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Jeżeli dziecko posiada aktualną Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajęcia przydzielone dziecku przez Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju  zgodnie z zaleceniami zawartymi w Opini są nieodpłatne.
 3. Zajęcia rozpoczynają się od dnia 04.01.2019r. dla dzieci zgłoszonych do 15.12.2018r. Zgłoszenia na zajęcia zawsze należy dokonywać do dnia 15. poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko ma być objęte programem.
 4. Zgłoszenie dziecka na zajęcia obejmuje złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku o objęcie dziecka pomocą specjalistyczną wraz z Opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz inną dokumentacją dotyczącą dziecka.
 5. Pierwsze dwa zajęcia mają charakter diagnostyczny – pozwolą opracować diagnozę funkcjonalną dziecka oraz skonstruować indywidualny program terapeutyczny.
 6. Ostatnie 5minut zajęć przeznaczone jest na konsultacje rodzica z terapeutą oraz przekazanie zaleceń do pracy w domu.
 7. Zajęcia rozpoczynają się o umówionej godzinie zgodnie z ustalonym grafikiem. W przypadku spóźnienia na zajęcia nie ma możliwości ich przedłużenia.
 8. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach prosimy o zgłaszanie tego faktu najpóźniej dzień przed zajęciami do godziny 19:00.
 9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia oraz utrwalania w domu zdobytych przez dziecko umiejętności podczas zajęć.
 10. Rodzic zobowiązuje się do informowania terapeuty o efektywności zajęć, zaobserwowanych zmianach w funkcjonowaniu dziecka oraz o innych formach terapii, którym poddawane jest dziecko równolegle z terapią prowadzoną w tutejszej Poradni i spostrzeżeniach innych terapeutów.

Gabinet Logopedyczny SensoTeka

Piastowska 43/1
Wrocław
+48 601 656 911
logopeda.grabiec@gmail.com