STATUT

Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
„SensoTeka”

we Wrocławiu

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996) ze zmianami oraz akty wykonawcze do tej ustawy w szczególności:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 159.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017r. poz. 1635).
 1. Ustawa z dnia 27pażdziernika 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ.U. z 2017r. poz. 2203).
 2. Niniejszy statut.

§1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Poradnia nosi nazwę Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „SensoTeka” we Wrocławiu, zwana w dalszej części statutu Poradnią.
 2. Siedzibą Poradni jest miasto Wrocław. Adres  ul. Piastowska 43/1, 50-361 Wrocław
 3. Osobą prowadzącą Poradnię jest osoba fizyczna: Małgorzata Grabiec, 

§2

 

Cele i zadania Poradni

 

 1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom
  i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem
   i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. Poradnia udziela rodzicom wsparcia i pomocy konsultacyjnej oraz terapeutycznej szczególnie psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem, kształceniem
  i rozwojem dzieci.
 3. Do zadań Poradni należy w szczególności:
 1. wspieranie szkół i innych placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców oraz opiekunów prawnych w pracy dydaktycznej oraz wychowawczej,
 2. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 3. udzielanie pomocy szkołom podstawowym i ponadpodstawowym
  w prowadzeniu zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 4. udzielanie pomocy dydaktycznej, edukacyjnej i wychowawczej rodzicom dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą w rozumieniu art. 37 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe.
 5. organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów relaksacyjnych, grup wsparcia,
 6.  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych,
 7. inicjowanie, realizowanie i wspieranie działań profilaktycznych oraz prozdrowotnych wśród dzieci oraz młodzieży, w tym zapobiegające agresji
   i uzależnieniom,
 8. propagowanie profesjonalnych metod wspierania i korygowania rozwoju dzieci oraz młodzieży,
 9. upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i prozdrowotnej,
 10. prowadzenie psychoterapii oraz terapii rodzin.
 11. przeprowadzanie badań diagnostycznych
     1. psychologicznych,
     2. pedagogicznych,
     3. logopedycznych,
     4. fizjoterapeutycznych,
     5. procesów integracji sensorycznej,
 12. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 13. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci,
 14. pomoc rodzicom i opiekunom prawnym dziecka w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka,
 15. diagnozowanie trudności rozwojowych u dzieci w wieku od urodzenia do momentu podjęcia nauki szkolnej,
 16. Wydawanie opinii w sprawach :
 1. możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
 3. odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego,
 4. zwolnienia z nauki drugiego języka, 
 5. nauki w klasie terapeutycznej,
 6. dostosowania wymagań edukacyjnych,
 7. przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy,
 8. udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 9. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 10. specyficznych trudności w uczeniu się,
 11. objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:
 1. diagnozę trudności rozwojowych dzieci.
 2. terapię, w szczególności:
 1. prowadzenie terapii psychologicznej,
 2. prowadzenie terapii pedagogicznej,
 3. prowadzenie terapii logopedycznej,
 4. prowadzenie terapii integracji sensorycznej,
 5. prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 6. wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka,
 7. prowadzenie zajęć grupowych i treningów.
 1. konsultacje i doradztwo,
 2. działalność informacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy psychologiczno pedagogicznej,
 3. działalność szkoleniową.
 1. Poradnia realizuje swoje cele i zadania we współpracy z:
 1. rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka,
 2. pracownikami poradni,
 3. nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 4. innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

§3

Struktura organizacyjna Poradni

 

 1. Organami Poradni są:
 1. Dyrektor Poradni, zwany w dalszej części statutu Dyrektorem,
 1. Do zadań Dyrektora w szczególności należy :
 1. kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. koordynacja prac zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zlecanie jej upoważnionym specjalistom,
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 4. dysponowanie środkami finansowymi Poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi Poradni, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie i przedstawianie pracownikom Poradni właściwych dla nich zakresów obowiązków,
 6. rozwiązywanie sytuacji spornych dotyczących pracowników i osób korzystających z usług Poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

 1. Dyrektor powołuje Zespół specjalistów, który składa się z psychologa, pedagoga, logopedy, oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb dzieci i ich rodzin, który realizuje statutowe działania Poradni. Stanowią go wszyscy specjaliści pracujący w Poradni.
 2. Przewodniczącym Zespołu specjalistów Poradni jest Dyrektor Poradni.
 3. Zebrania zespołu  mogą być organizowane na wniosek osoby prowadzącej Poradnię, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego zespołu lub co najmniej 1/3 jego członków.
 4. Zespół specjalistów stanowi organ doradczy względem Dyrektora i pomaga w prowadzeniu Poradni.

 

 1. Do obowiązków specjalistów pracujących w poradni należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży,
   w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron badanych osób,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
 3.  wydawanie opinii potwierdzanych podpisem przez Dyrektora Poradni
 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej dla uczniów, rodziców w tym dla uczniów wybitnie uzdolnionych.
 5. realizacja zadań statutowych również poza siedzibą, w środowisku rodzinnym, opiekuńczym oraz w miejscu zamieszkania dziecka.
 1. Prawa specjalistów pracujących w poradni:
 1. pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę,
 2. wyrażania swoich poglądów i opinii o ile nie narusza w ten sposób dobra innych osób,
 3. pracownik ma prawo do prowadzenia zajęć terapeutycznych według własnej koncepcji,
 4. nieujęte regulaminem przepisy reguluje Kodeks pracy i Kodeks cywilny.
 5. w sprawach spornych pracownik ma prawo odwołać się do Dyrektora Poradni w terminie 7 dni

 

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powoływany jest przez Dyrektora.
 1. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy
  z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
       1. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,
       2. psycholog,
       3. logopeda,
       4. inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
 2. Do zadań zespołu należy:
       1. ustalenie, na podstawie diagnozy funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie,
       2. nawiązanie współpracy z: przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi; podmiotem leczniczym; ośrodkiem pomocy społecznej;
         
       3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
         
       4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Miesięczny wymiar godzin zajęć ustala dyrektor poradni. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy.

 

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 2. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.
 3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia mogą być prowadzone także w domu rodzinnym dziecka.

 

 1. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala Dyrektor w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 2. udzielanie instruktażu i prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.
 1. Do kompetencji osoby prowadzącej poradnię należy:

a) nadaje statut,

b) powołuje i odwołuje Dyrektora Poradni,

c) ustala wysokość opłat,

d) zarządza majątkiem Poradni,

e) rozstrzyga ewentualne spory między pracownikami a Dyrektorem Poradni

 

 1. Klienci korzystający z usług świadczonych przez Poradnię:
 1. zgłaszają się osobiście, telefonicznie lub mailowo i zamawiają usługę z oferty przedstawionej przez Poradnię.
 2. w przypadku prowadzenia terapii dziecka rodzice lub prawni opiekunowie dziecka  zawierają umowę z Poradnią regulującą szczegółowe ustalenia dotyczące m.in. terminów, kosztów, czasu trwania terapii.

 

 1. Rodzice dzieci korzystający z usług Poradni mają prawo do:
 1. uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy w ramach świadczonych przez Poradnię usług, zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 2. uzyskiwania opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz zaświadczeń zgodnych z uprawnieniami posiadanymi przez pracowników pedagogicznych Poradni, zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi.
 3. uzyskania rzetelnych informacji dotyczących przebiegu procesu diagnostycznego.
 1. Rodzice dzieci korzystających z usług Poradni mają obowiązek:
 1. systematycznie i punktualnie przyprowadzać dziecko na zajęcia,
 2. zgłaszać każdą nieobecność dziecka na zajęciach,
 3. utrwalać w domu zdobyte przez dziecko umiejętności,
 4. informować terapeutów o efektywności zajęć, zaobserwowanych zmianach
  w funkcjonowaniu dziecka oraz o innych formach terapii, którym poddawane jest dziecko poza poradnią.
 1. Poradnia działa w ciągu całego roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
  z możliwością przerwy feryjnej lub wakacyjnej.
 2. Poradnia prowadzi działalność 6 dni w tygodniu, poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 do 20.00, w soboty w godzinach 8.00-17.00.
 3. Godziny pracy Poradni ustala osoba prowadząca Poradnię i mogą one ulegać zmianie.

§4

Finansowanie działalności Poradni

 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Poradnię jest dobrowolne i odpłatne.
 2. Wysokość opłat ustala osoba prowadząca Poradnię i są one zamieszczone w cenniku usług, który jest podany do wiadomości wszystkich zainteresowanych poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Poradni.
 3. Środki finansowe na działalność Poradni są pozyskiwane z:
 1. opłat od osób zgłaszających się do Poradni,
 2. dotacji z budżetu gminy zgodnie z przepisami,
 3. dotacji z unijnych,
 4. darowizn.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje  Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

 

 1. W Poradni prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • teczki indywidualne badanych – dokumentacje badań psychologicznych
  i pedagogicznych,
 • rejestr wydawanych opinii,
 • akta osobowe pracowników zawierające dokumentację dotyczącą kwalifikacji zawodowych zatrudnionych w Poradni pracowników,
 • dokumentacja z przebiegu prowadzonej terapii (indywidualnej, grupowej),
 • inna dokumentacja wynikającą z nadzoru zadań statutowych zgodnie
  z ustaleniami Dyrektora (np. dokumentacja dotycząca doradztwa, konsultacji).

 

 1. Dokumentacja finansowa Poradni prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Zmiany do statutu może wprowadzać osoba prowadząca poradnię w porozumieniu
  z Dyrektorem Poradni.
 3. Wszelkie zmiany statutu podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Gabinet Logopedyczny SensoTeka

Piastowska 43/1
Wrocław
+48 601 656 911
logopeda.grabiec@gmail.com